Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/2014), Skupština udruge Suncokret-OLJIN „Odgoj za ljubav i nenasilje“ na sjednici održanoj 1.9.2015.,   donijela je

 

STATUT

 

UDRUGE Suncokret-OLJIN „Odgoj za ljubav i nenasilje“

 

 1. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku,  sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu Suncokret-OLJIN „Odgoj za ljubav i nenasilje“.

 

Članak 2.

 

Naziv udruge glasi: Suncokret-OLJIN „Odgoj za ljubav i nenasilje“ (u daljnjem tekstu: Udruga).

Skraćeni naziv Udruge glasi: Suncokret-OLJIN.

Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Sunflower – Education for love and nonviolence.

 

Članak 3.

 

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Skupština.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

 

Udrugu zastupaju predsjednik i dopredsjednik Udruge.

 

 

Članak 5.

 

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3,5 cm, a sadrži naziv Suncokret – OLJIN u sredini, a „Odgoj za ljubav i nenasilje“ i Zagreb napisano uz rub. Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

 

 1. CILJ, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Cilj Udruge

 

Članak 6.

 

Ciljevi udruge su :

organiziranje i provođenje psihosocijalnog, zdravstvenog, odgojnog i obrazovnog rada s pojedincima, obiteljima, skupinama i zajednicama na načelima osnaživanja, samopomoći, aktivnog uključivanja, podržavanja pozitivnih inicijativa, tolerancije i nenasilja, poticanja suradnje, međusobnog uvažavanja i poštivanja različitosti, poticanje društvene svijesti o potrebi društvene odgovornosti, poticanje razvoja kulture i umjetnosti, ekološke održivosti i unapređenja kvalitete življenja provedbom akcija i projekata.

 

 

Područja djelovanja sukladno ciljevima Udruge

 

Članak 7.

 

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

 • Ljudska prava
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje
 • Održivi razvoj
 • Zaštita okoliša i prirode
 • Kultura i umjetnost
 • Socijalne djelatnosti
 • Zaštita zdravlja

 

Ciljane skupine s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je udruga usmjerena

 

Članak 8.

 

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je udruga usmjerena su:

 

 • djeca – opća populacija
 • darovita djeca i mladi
 • djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • djeca do 14 godina
 • djeca od 14 do 18 godina
 • djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi
 • djeca ratnih stradalnika
 • djeca s poremećajima u ponašanju
 • djeca s teškoćama u razvoju
 • djeca u riziku od socijalne isključenosti
 • građani – opća populacija
 • jednoroditeljske obitelji
 • mali i srednji poduzetnici i obrtnici
 • manjine – općenito
 • predstavnici medija
 • mladi – opća populacija
 • mladi s poremećajima u ponašanju
 • mladi s rizičnim oblicima ponašanja
 • mladi s teškoćama u razvoju
 • nacionalne manjine
 • nezaposleni
 • obitelji
 • odgojno-obrazovne ustanove
 • odgojno-obrazovni djelatnici
 • osobe s psiho-socijalnim teškoćama
 • osobe s multiplom sklerozom
 • roditelji
 • roditelji djece s teškoćama u razvoju
 • Romi
 • Romska djeca i mladi
 • ruralno stanovništvo
 • stanovnici poslijeratnih zajednica
 • studenti
 • učenici
 • udruge i građanske inicijative
 • obitelji s troje i više djece
 • žene
 • žene pripadnice nacionalnih manjina
 • žene ruralnih područja
 • žene žrtve obiteljskog nasilja
 • žrtve obiteljskog nasilja

 

 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge

 

Članak 9.

U svrhu ostvarenja cilja Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 

– pružanje savjetodavne pomoći pojedincima, obiteljima i zajednicama;

– provođenje programa sa područja zdravstvenog, odgojno-obrazovnog, edukativnog i

psihosocijalnog rada sa svim članovima zajednice organiziranjem odgojno-obrazovnih,

kreativnih, socijalizacijskih, rekreativnih, kulturno-zabavnih i radnih aktivnosti, radionica,

igraonica i druženja za sve uzraste;

-provođenje projekata i programa za poticanje prevencije nasilja u obitelji, nad i među djecom

i mladima

-provođenje projekata i programa  usmjerenih prevenciji i suzbijanju ovisnosti

-organizacija edukacije volontera i promicanje volonterizma kroz projekte i aktivnosti Udruge

-provođenje edukativnih i informativnih programa i aktivnosti usmjerenih na prevenciju socijalne isključenosti mladih

-provođenje aktivnosti usmjerenih na informiranje i educiranje o samozapošljavanju i društvenom poduzetništvu.

– organiziranje edukativnih radionica, igraonica i druženja za sve uzraste, u skladu s posebnim

propisima  koji reguliraju navedena područja djelatnosti

– održavanje seminara vezanih za ciljeve Udruge

– održavanje tribina, izdavanje glasila i drugih oblika informiranja javnosti o radu Udruge

– organiziranje promotivnih priredbi, koncerata članova Udruge, prodajnih izložbi radova

članova Udruge,

– izdavanje brošura i drugih publikacija,

– sudjelovanje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, kongresima i sl. koji su u

vezi s ciljevima i djelatnosšću Udruge

– suradnja s drugim domaćim i međunarodnim organizacijama te pravnim i fizičkim osobama.

 

 

 

Gospodarske djelatnosti Udruge

 

Članak 10.

 

Radi ostvarivanja ciljeva Udruga će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • organiziranje tečajeva, predavanja, seminare,
 • izdavačka djelatnost
 • izrada i prodaja vlastitih proizvoda na malo izvan prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini;
 • proizvodnja i distribucija audio-vizualnih djela vezanih za ciljeve Udruge

 

 

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

 

Članak 11.

 

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

– izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,

– javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,

– izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu

Udruge,

– korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene

mreže i slično),

– javnim priopćavanjem,

– organiziranjem posebnih događanja,

– na druge odgovarajuće načine.

 

 

 

 

 

 

 

 1. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 12.

 

Redovnim članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba  koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.

Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge ispunjava i podnosi pristupnicu predsjedniku udruge, koji odlučuje o prijemu u članstvo pisanim putem u roku od mjesec dana .

Članom Udruge se postaje  danom donošenja odluke predsjednika  o prijemu u članstvo te izdavanjem članske iskaznice.

Podupirućim članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja želi bitno pridonijeti radu i razvoju udruge (u financijskom, materijalnom, stručnom, promotivnom itd. pogledu) i koristiti usluge Udruge.

Fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za podupiruće članstvo Udruge ispunjava i podnosi pristupnicu predsjedniku udruge, koji odlučuje o prijemu u članstvo pismenim putem u roku od mjesec dana .

Podupirućim članom Udruge se postaje  danom donošenja odluke predsjednika  o prijemu u članstvo te izdavanjem članske iskaznice.

Članovi udruge mogu biti i maloljetne osobe mlađe i starije od 14 godine.

Za maloljetne osobe do 14 godina zainteresirane za prijem u članstvo Udruge pristupnicu ispunjava i potpisuje roditelj ili skrbnik te ju podnosi predsjedniku udruge, koji odlučuje o prijemu u članstvo pismenim putem u roku od mjesec dana.  Maloljetnici s navršenih 14 godina zainteresirani za prijem u članstvo Udruge mogu sami ispuniti i podnijeti pristupnicu predsjedniku udruge , ali moraju imati  pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika za učlanjivanje.

Predsjednik udruge odlučuje zatim o prijemu u članstvo pismenim putem u roku od mjesec dana.

Maloljetna osoba članom udruge postaje danom donošenja odluke predsjednika o prijemu u članstvu te izdavanjem članske iskaznice.

 

 

Članak 13.

 

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu i nazivu člana, rednom broju člana,  osobnom identifikacijskom broju (OIB), kategoriji članstva,  iznosu i datumu uplate članarine, datumu rođenja/datumu osnivanja, datumu pristupanja Udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi predsjednik Udruge.

 

 

Članak 14.

 

Prava, obveze i odgovornosti redovnih članova Udruge su:

 • aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge
 • birati i biti birani u tijela upravljana Udrugom
 • biti informirani o aktivnostima Udruge
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge
 • u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta
 • plaćati članarinu čiji godišnji iznos određuje Skupština.

Prava, obveze i odgovornosti podupirućih članova Udruge su:

 • biti informirani o aktivnostima Udruge
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti Udruge
 • u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta
 • plaćati članarinu čiji godišnji iznos određuje Skupština.

 

Prava, obveze i odgovornosti maloljetnih članova Udruge su:

 • biti informirani o aktivnostima Udruge
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti Udruge za maloljetne osobe
 • u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta
 • plaćati članarinu čiji godišnji iznos određuje Skupština.

 

Članak 15.

 

Članstvo u udruzi za sve kategorije članova prestaje :

– prestankom postojanja Udruge

– istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva predsjedniku Udruge

– usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred predsjednikom Udruge, danom

davanja izjave

– isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti

– isključenjem zbog neplaćanja članarine za prošlu godinu,

– smrću člana.

 

Stegovna odgovornost članova

 

Članak 16.

 

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

– kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge

– nepoštivanje odredaba Statuta

– nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge

– neizvršavanje preuzetih obveza

– nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi

– nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge

– narušavanje ugleda Udruge

 

Članak 17.

 

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji redovni član Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče predsjednik Udruge.

 

 

 

 

 

Članak 18.

 

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu. Stegovni postupak vodi se sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti članova udruge koji donosi Skupština udruge.

 

 

Članak 19.

 

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. opomena, ili
 2. isključenje iz Udruge.

 

Članak 20.

 

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

 

Članak 21.

 

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti predsjednika Udruge  ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge. Na upozorenja i pritužbe člana predsjednik Udruge je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

 

 

 1. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

 

Članak 22.

 

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

 

Članak 23.

 

Tijela Udruge su:

 1. Skupština Udruge
 2. Predsjednik Udruge
 3. Dopredsjednik Udruge

 

 

 

 

 

 

 

 1. Skupština

 

Članak 24.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge. Maloljetni članovi Udruge i podupirući članovi Udruge imaju pravo izabrati jednog člana koji će ih predstavljati u Skupštini. Postupak biranja članstva udruge u skupštinu bit će detaljno uređen Pravilnikom kojeg donosi skupština.

 

 

 

Članak 25.

 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

Članak 26.

 

Sjednice skupštine saziva  predsjednik Udruge.

Sjednice skupštine  vodi predsjedavajući skupštine koji se bira na početku sjednice skupštine.

U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicu Skupštine saziva dopredsjednik Udruge.

Skupština se saziva najmanje 8 dana  prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

 

Članak 27.

 

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 2 člana Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik Udruge ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

 

Članak 28.

 

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana koja su upisana u Popis članova.

 

Članak 29.

 

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Skupštine, ako Statutom nije određena posebna većina.

Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.

Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

 

Članak 30.

 

Skupština Udruge:

 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Udruge
 • bira i razrješava likvidatora udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • donosi odluku o visini članarine
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge

 

 

 1. Predsjednik Udruge

 

Članak 31.

 

Predsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge.

Predsjednik Udruge obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.

 

 

Članak 32.

 

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 4 godine. Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Udruge.

Za svoj rad Predsjednik Udruge je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

 

Članak 33.

 

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

– na vlastiti zahtjev,

– u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 3 mjeseca, te

– opozivom.

 

Članak 34.

 

Do opoziva Predsjednika Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 16. ovog Statuta.

Postupak za opoziv Predsjednika Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3  članova Udruge.

 

O zahtjevu za opoziv Predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom svih članova Skupštine.

 

 

Članak 35.

 

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.

U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Udruge za preostali dio mandata.

 

Članak 36.

 

Predsjednik Udruge:

 • odgovara za zakonitost rada Udruge
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine
 • odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge
 • predlaže skupštini plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu
 • predlaže izmjene i dopune statuta Udruge
 • predlaže projekte, programe, inicijative i konferencije Udruge.

 

 

 1. Dopredsjednik udruge

 

Članak 37.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik Udruge.

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Dopredsjednika Udruge.

 

 

 1. Druga radna tijela udruge

 

Članak 38.

Udruga može osnivati radna tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva udruge u skladu sa Statutom. Odluku o osnivanju radnih tijela donosi skupština Udruge na prijedlog predsjednika Udruge.

U odluci o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze radnih tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

 1. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

 

Članak 39.

 

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog predsjednika Udruge.

 

Članak 40.

 

Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.

Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog predsjednika.

Članak 41.

 

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.

Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog predsjednika Udruge.

 

 

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Članak 42.

 

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno članku 31. Zakona, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

 

Članak 43.

 

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuju predsjednik Udruge i skupština Udruge.

 

 

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 44.

Udruga prestaje postojati:

– odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge,

– odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,

– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.

 

 

Likvidator udruge

 

Članak 45.

 

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

 

Članak 46.

 

Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge.

 

Članak 47.

 

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

U slučaju da da se iz bilo kojeg razloga Skupština Udruge ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Zagreb.

 

 

 

 1. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 48.

 

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem na Skupštini.

 

Članak 49.

 

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 50.

 

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti predsjednika Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

 

 

Članak 51.

 

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje predsjednika Udruge.

 

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa predsjednik Udruge dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

 

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 52.

 

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Skupštine nakon provedene rasprave.

 

 

Članak 53.

 

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova udruge.

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku predsjedniku Udruge koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

 

 

Članak 54.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje predsjednik Udruge.

 

 

Članak 56.

 

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje predsjednik Udruge.

 

 

Članak 57.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Udruge

Željko Vukobratović, prof. psihologije

 

_______________________________

 

 

 

U Zagrebu, 1.9.2015. godine