STRATEŠKI PLAN

za razdoblje: 1.1.2016. – 31.12.2018.

 Suncokret, siječanj 2016.

 

 1. Uvod u strateški plan

Strateški plan nastao je na osnovu procjene potreba za izgradnjom kapaciteta udruge Suncokret – OLJIN i koji je proveden krajem 2015. Prema rezultatima procjene vanjskih stručnih procjenjivača i rukovodećeg osoblja Suncokreta, strateško planiranje pokazalo se prvo među identificiranim prioritetima udruge.

Suncokret-OLJIN ima prepoznatljivo ime, dobru reputaciju i dugoročnu lojalnost značajnog broja djelatnika i volontera. Kroz zadnjih 10 godina, Suncokret-OLJIN je dao široko priznat doprinos hrvatskom neprofitnom sektoru. Suncokret-OLJIN je u fazi tranzicije od udruge koja pruža psihosocijalnu podršku ka održivoj udruzi zasnovanoj u zajednici. Suncokret trenutno provodi više različitih programa i projekata u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Primorsko-goranskoj županiji, Krapinsko-zagorskoj i Karlovačkoj županiji.

Da bi uspješno prošao kroz sadašnji proces tranzicije, Suncokret-OLJIN treba strateški plan koji će dovesti do neophodnih strukturalnih promjena unutar organizacije, s revidiranom misijom i vizijom.

 Zadnje strateško planiranje Suncokret je imao početkom svoga osnivanja, nakon čega se planiranje vršilo kratkoročno, u tijeku procesa rada.

Kroz proces strateškog planiranja sudionici su se osvrnuli na dostignuća i probleme udruge kroz zadnje tri godine, razmotrili očekivane trendove u Republici Hrvatskoj u naredne tri godine te s tim u vezi potrebe zajednice i moguću ulogu Suncokreta-OLJIN. U nastavku rada redefinirana je misija Suncokreta-OLJIN, identificirani su strateški pravci i ciljevi za slijedeće trogodišnje razdoblje, isplanirane su aktivnosti, korisnici i očekivani rezultati, napravljena je analiza postojećih i potrebnih resursa te je napravljen jednogodišnji operativni plan.

Kao rezultat, a sukladno očekivanjima koja su izrazili na početku, članovi radne grupe podržali su nastavak postojećih programa, prepoznavši u njima, s jedne strane odgovor na potrebe koje će postojati i u narednom periodu, a s druge strane vlastitu kompetentnost u provođenju tih programa. Strateško je planiranje pomoglo da se mnoštvo Suncokretovih aktivnosti i projekata sažme u jednostavnu misiju i tri strateška pravca, kroz koja će se pružati usluge osobama, grupama i zajednicama. Strateško planiranje nije obuhvatilo planove za upravljanje organizacijom i financijsko upravljanje budući da se planiraju radionice koje će biti ciljano posvećene tim aspektima izgradnje Suncokretovih kapaciteta.

 

2. Misija udruge

Misija Suncokreta-OLJIN je razvijanje snaga i potencijala djece kroz njihovo osnaživanje i educiranje, a s ciljem prevencije i tretmana neprihvatljivih oblika ponašanja u smjeru poboljšanja kvalitete življenja djeteta, pojedinaca, obitelji i zajednice.

 

3. Podaci o udruzi

«Suncokret» – OLJIN (u daljnjem tekstu: Suncokret) je nevladina neprofitna hrvatska organizacija osnovana 2004.Udruga provodi psiho-socijalni, odgojni i obrazovni rad te rad na razvoju zajednice i  kroz to i demokratskog civilnog društva.

Suncokret provodi 12 projekata i programa u lokalnim zajednicama (označeni * u sljedećem poglavlju su oni programi koji se još uvijek provode), uključujući i područja od posebne državne skrbi.

Suncokret  zasniva svoj rad s pojedincima, obiteljima, grupama i zajednicama na načelima aktivnog uključivanja i osnaživanja, podržavanja pozitivnih inicijativa, poticanja suradnje, međusobnog uvažavanja i poštivanja različitosti. Suncokret je posvećen humanističkom razvoju zajednice, osnaživanju i angažiranju građana, razvoju volonterizma i altruizma te jednakih mogućnosti za sve, bez obzira na spolne, vjerske, etničke i druge razlike.

Tijelo upravljanja Suncokretom je skupština.

U Suncokretu je trenutno zaposleno 8 radnika i oko 15 honorarnih suradnika/suradnica, pretežno stručnjaka u humanističkim djelatnostima. Godišnje se u rad uključuje oko 30 volontera/volonterki, uglavnom studenata s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i Studija socijalnog rada.

U Suncokretove programe godišnje se u uključi oko 3.000 korisnika različite dobi i kategorija. Procjenjuje se da je od 2004. do danas u Suncokretovim programima sudjelovalo oko 19.000 direktnih korisnika.

 

Dosadašnji projekti  :
1. Moj izbor- zdrav izbor – projekt prevencije o drogama i svim drugim sredstvima
ovisnosti kroz očuvanje, unapređenje, promicanje zdravlja i zdravog načina življenja.
2. „Moja prava poštivanje drugih – moja odgovornost“ – projekt edukacije i informiranja djece i roditelja o dječjim pravima i odgovornostima. Provodi se s grupama učenika kroz Forum-teatar uz finalnu prezentaciju Forum-scena pred drugim učenicima, roditeljima i nastavnicima škole. Uz Forum grupe, provode se i tematske interaktivne radionice u razredima.
3. «Ni mali – ni veliki!» – projekt edukacije o psihofizičkom razvoju u razdoblju puberteta i adolescencije. Sadrži interaktivne radionice u razredima i edukativne radionice za roditelje s ciljem podizanja razine znanja, vještina i svjesnosti o psihofizičkim karakteristikama puberteta i adolescencije u svrhu jačanja identiteta i uspostavljanja kvalitetnih socijalnih odnosa
4. «0,0 je zakon» – projekt za učenike sedmih razreda s ciljem senzibilizacije, edukacije i usvajanja zdravih stilova života kod mladih. Provodi se s grupama učenika kroz Forum-teatar uz finalnu prezentaciju Forum-scena pred drugim učenicima, roditeljima i nastavnicima škole. U okviru Projekta predviđena je i aktivnost osnaživanja u prirodi uz ciljane sportsko-interaktivne sadržaje.
5. “DA i NE“, projekt interaktivnog rada u promociji i edukaciji za djelotvorne, zdrave životne izbore. Putem suradnje civilnog sektora i obrazovnih institucija, koristeći praktične interaktivne metode u edukaciji, ima za cilj podići razinu znanja i osnažiti djecu, mlade i odrasle u RH za djelotvorno donošenje odluka, za zdrave životne izbore, te ih motivirati da se aktivno i odgovorno uključe u život svoje lokalne zajednice. Provodi se kroz edukativne i interaktivne radionice sa učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima, Forum-teatar i aktivnosti u prirodi.
6. Isti smo –projekt afirmacija prava i informiranje mladih s invaliditetom i njihovih obitelji o postojećim pravima u RH te psihosocijalna podrška djeci i mladima koji skrbe za roditelje s invaliditetom. Provodi se s grupama učenika kroz Forum-teatar uz finalnu prezentaciju Forum-scena pred drugim učenicima, roditeljima i nastavnicima škole.
7. «Krenimo i mi» – projekt jačanje obiteljskih odnosa razvijanjem nenasilne komunikacije kao sredstva za podizanje kvalitete života u obitelji
8. „Sudjelujem!» – projekt podrške nezaposlenima roditeljima učenika, odnosi se na razvijanje osobnih resursa u periodu nezaposlenosti. Osnovni je cilj ovog projekta osnažiti nezaposlene roditelje kroz aktivnosti rada na sebi te osvještavanje i razvijanje afirmativnih životnih načela.
9. „E-kreativac…“-projekt za učenike 4. razreda osnovnih škola koji su izabrani na osnovu testiranja za potencijalnu nadarenost s cilem razvijanja samopouzdanja i emocionalnog osnaživanja.
10. „Sigurna mreža“ -projekt za edukaciju učenika kako sigurno koristiti internet i društvene mreže , kako ne bi bili zloupotrebljavani i zavarani, te kako im to ne bi ostao jedini način komunikacije. Predočavanje i informiranje unutar grupnog rada i radionica o prednostima i nedostacima te vrste komunikacije.
11. Kre-kre– projekt prevencije nasilja kroz kretanje i kreativnost
12. „ Odgoj za ljubav i nenasilje“-program prevencije i tretmana nedjelotvornih oblika ponašanja kod djece kroz promicanje suradnje i nenasilne komunikacije u osnovnim školama.

 

  1. Strateški pravci

1. Razvoj ljudskog i socijalnog kapitala (razvoj kapaciteta osoba, grupa i zajednica)
(cca. 40% udjela u ukupnim programima Suncokreta)

2. Psiho-socijalna podrška
(cca. 20% udjela u ukupnim programima Suncokreta)

3. Strukturiranje slobodnog vremena, kroz aktivnosti oko škola s djecom i roditeljima
(cca. 40% udjela u ukupnim programima Suncokreta)

4. educiranje što većeg broja mladih stručnjaka za rad s djecom i mladima, kao i njihovim roditeljima te nastavnicima

5. Organizacija konferencija na temu kretanje i kreativnost u školama i lokalnoj zajednici

6. Poticanje medija na veće praćenje zdravih stilova življenja i održivog razvoja

7. zapošljavanje tek završenih diplomaca s ERF-a i Studija za socijalni rad

 

5. Strateški ciljevi

 

STRATEŠKI CILJEVI ZA GODINU STRATEŠKI PRAVCI
1. Razvoj ljudskog i socijalnog kapitala 2. Psihosocijalna podrška 3. Strukturiranje slobodnog vremena
2016. 1.      implementacija programa edukacije u partnerstvu  sa školama i visokoškolskom ustanovama

2.      razvijanje i provođenje programa edukacije na različitim razinama

 

1.      ispitati mogućnosti tržišnog poslovanja programa psiho-socijalnog savjetovanja

2.      provođenje programa psiho-socijalnog savjetovanja i podrške prema utvrđenim potrebama

 

1.      zajednice  (lokalne inicijative i grupe) preuzimaju samostalno organiziranje aktivnosti za slobodno vrijeme uz podršku Suncokreta

2.      organiziranje aktivnosti za slobodno vrijeme djece i provedba zdravih stilova života

 

2017. 1.      useljenje u novi prostor u Zagrebu

2.      razvijanje i provođenje programa edukacije na različitim razinama

 

 

1.      provođenje programa psiho-socijalnog savjetovanja i podrške prema utvrđenim potrebama

 

1.      organiziranje aktivnosti za slobodno vrijeme kroz usvajanje zdravih stilova života

2.      pripremanje zajednice za samostalno organiziranje aktivnosti za slobodno vrijeme i promoviranje zdravih stilova života

 

2018. 1.      definirani timovi i programska područja

2.      izrada koncepata za edukacijske radionice po programskim područjima

3.      razvijanje i provođenje programa edukacije na različitim razinama

4.      priprema strategije za potpisivanje socijalnog ugovora

 

1.      prepoznavanje i utvrđivanje daljnjih potreba za psiho-socijalnim savjetovanjem i  podrškom

2.      provođenje programa psiho-socijalnog savjetovanja i podrške

1.      organiziranje aktivnosti za slobodno vrijeme

2.      pripremanje zajednice za samostalno organiziranje aktivnosti za slobodno vrijeme i promociju zdravih stilova  živoata

i

 

 

6. Korisnici

Korisnici  su sve dobne skupine oba spola, pojedinci/pojedinke, skupine i zajednice bez obzira na pripadnost i obilježja.

 

7. Područje djelovanja

Programi i projekti provode se na području Republike Hrvatske.

 

 

8. Kako i s kim

Programi se provode kroz suradnju i partnerstva u zemlji s drugim udrugama, inicijativama i pojedincima/pojedinkama, vladom RH, lokalnom upravom i samoupravom, državnim i privatnim ustanovama. Kao i međunarodne suradnje sa srodnim udrugama.

 

 9. Aktivnosti

Programi će se provoditi kroz slijedeće tipove aktivnosti:

   • grupnim radom s djecom i mladima
   • interaktivnim radionicama u razredima
   • poligonskim aktivnostima oko škola i u prirodnom okruženju
   • predavanja, okrugle stolove i tribine;
   • edukativne, kreativne i socijalizacijske radionice;
   • posredovanjem u dodjeli sredstava;
   • razmjenom mladih;
   • posredovanjem u volonterskom radu;
   • akcijama i inicijativama u socijalnoj zajednici;
   • izletima;
   • individualnom psiho-socijalnom savjetovanju i podršci;
   • grupnom psiho-socijalnom podrškom; posjetima i pružanjem podrške obiteljima;
   • organiziranjem društvenih, kulturnih i sportskih događanja u zajednici;
   • klupskim aktivnostima;
   • javnim pristupom internetu
   • izdavačkoj djelatnosti.
   • Izložba „Muzej trenutka“

 

10. Očekivani rezultati

Izlazni rezultati :

    • 4000 korisnika prosječno godišnje prolazi kroz različite vidove edukativno -interaktivnih radionica, od kojih će 70 % biti uključeno u kontinuiranu edukaciju (od 4 mjeseca do 1 godine);

 

      • edukativni programi, projekti provoditi će se u prosječno 30 osnovnih, 4 srednje škole u Gradu Zagrebu i 10 škola u 5 županija u Republici Hrvatskoj.

 

      • Oko 20 aktivnosti oko škola, i šest izleta s poligonskim aktivnostima
      • minimalno 15 projekata/akcija godišnje u lokalnoj zajednici provesti će educirani pojedinci, grupe, inicijative;

 

      • minimalno 10-15 različitih aktivnosti za slobodno vrijeme odvija se na 6 Suncokretovih lokacija i prosječno 5 ustanova u zajednici na tjednoj osnovi;

 

      • 000 korisnika godišnje uključeno je aktivnosti za slobodno vrijeme na mjesečnoj osnovi;

 

      • prosječno 120 sati tjedno provodi se u direktnom radu s korisnicima;

 

      • nekoliko tisuća ljudi godišnje okupljeno je u događaje u zajednici.

 

 

Ishod i utjecaj: 

      • oporavak i socijalna revitalizacija zajednica od posebne državne skrbi
      • mladi educirani i osnaženi za aktivno (su)djelovanje u društvu
      • mladi preuzimaju inicijative u zajednici
      • djeca i mladi stječu znanja i vještine koja im olakšavaju socijalne kontakte
      • povećana osviještenost roditelja o važnosti njihove uloge
      • nastavnici osnaženi novim znanjem i vještinama koje primjenjuju u odgojno – obrazovnom procesu
      • ojačana (osnažena) trijada roditelj – dijete – nastavnik
      • pojedinci osnaženi i djelotvorni u svakodnevnim životnim situacijama i problemima
      • povećana ponuda sadržaja za konstruktivno i kvalitetnije provođenje slobodnog vremena
      • zajednice aktivno uključene u organiziranju sadržaja slobodnog vremena
      • povećana interakcija članova zajednice
      • bolja povezanost civilnog i javnog sektora na svim razinama
      • usvajanje zdravih stilova života,
      • povećana svjesnost o zdravom okolišu i održavanje istog
      • povećana kreativnost i kretalačke aktivnosti u zajednicama, te poticaj na organizacije istih iz lokalne zajednice